ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ conomi

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ conomi.co (“เว็บไซต์โคโนมิ”) เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยบริษัท โคโนมิ พลัส จำกัด เพื่อความเชื่อมั่นและความเข้าใจอันดีในการใช้บริการ กรุณาอ่านคำชี้แจงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์โคโนมิอย่างถี่ถ้วน ดังนี้

นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์โคโนมินั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์โคโนมิ ซึ่งเว็บไซต์โคโนมิจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยปัจจุบันเว็บไซต์โคโนมิได้ใช้ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์โคโนมิโดยเคร่งครัด

การใช้บริการเว็บไซต์โคโนมิ ตามปกติท่านสามารถใช้งานได้ทันทีโดยเว็บไซต์โคโนมิจะไม่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากท่าน เว้นแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลบางส่วนเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างเว็บไซต์โคโนมิและผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้เว็บไซต์โคโนมิจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เว้นแต่กรณีดังด้านล่าง

1. เว็บไซต์โคโนมิ ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเพื่อการใช้บริการและ / หรือรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง

2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูลการบริการ การแก้ปัญหาในการให้บริการ การศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเว็บไซต์โคโนมิให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์โคโนมิขอสงวนสิทธิในการ ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสียหายหรือสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดใดๆ ระหว่างส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์โคโนมิกับผู้ใช้บริการ เหตุสุดวิสัยใดๆ การถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Hack) และ / หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใดๆก็ตาม

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer Policy)

ข้อมูลที่เว็บไซต์โคโนมิได้รับจากท่าน เว็บไซต์โคโนมิจะนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้บริการเว็บไซต์โคโนมิให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

ข้อมูล ข่าวสาร บทความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เสียงประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และส่วนประกอบอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) ทั้งหมดนี้เว็บไซต์โคโนมิเป็นเพียงผู้ให้บริการการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ หรือเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเท่านั้น เว็บไซต์โคโนมิไม่ใช่เจ้าของหรือตัวแทนของเนื้อหา และไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงของเนื้อหาได้ทั้งหมด ดังนั้นเว็บไซต์โคโนมิจึงไม่รับรองความถูกต้องใดๆ ของเนื้อหาและไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดของเนื้อหา รวมทั้งความรับผิดใดๆ ต่อเจ้าของเนื้อหา ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกใดๆ ทั้งสิ้น

ในบางส่วนของเว็บไซต์โคโนมิอาจมีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น (Link) ซึ่ง เว็บไซต์โคโนมิมิใช่เจ้าของหรือตัวแทนข้อมูลเหล่านั้น ดังนั้นเว็บไซต์โคโนมิไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งความรับผิดชอบจากสินค้าหรือบริการใดๆ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าเว็บไซต์โคโนมิไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่มีผลหรือน่าจะมีผลต่อซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าเว็บไซต์โคโนมิไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

บรรดาข้อความ เนื้อหา ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ แนวคิด รูปแบบการนำเสนอ ซอฟท์แวร์สำหรับใช้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นที่กฎหมายให้การคุ้มครองทั้งหมด ที่ปรากฏในเว็บไซต์โคโนมิเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์โคโนมิแต่เพียงผู้เดียว การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์โคโนมิ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และ / หรือสิทธิต่างๆ ของเว็บไซต์โคโนมิ เว็บไซต์โคโนมิมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยเด็ดขาดทันที

ติดต่อสอบถาม

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์โคโนมิ หรือต้องการเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้กรุณาติดต่อมาที่ contact@conomi.co

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า